1. Właścicielem strony, w tym galerii , jest Karolina Czerwińska, zw. dalej też Galerią .

2. Karolina Czerwińska nie jest stroną umowy z Klientem – odbiorcą utworów, jest nim co do zasady bezpośrednio dany twórca- Autor prac. Karolina Czerwińska – jedynie pośredniczy przy zawieraniu umów Klientów z Autorami , w tym za pośrednictwem niniejszej strony, za wyjątkiem , gdy co innego wynika ze wskazań w opisach produktów, Usług.

3. Klientem , czy Autorem utworów może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Galeria zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części Usług, czy oferty prezentowanej na stronie czy zmian asortymentu lub innych parametrów utworów i cen bez podania przyczyny.

5. Galeria dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie zdjęcia i opisy utworów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

6. Galeria nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej produktów zawartych na stronie internetowej , a jedynie za pośrednictwem sprzedaży internetowej.

7. Prawa autorskie – zamieszczone wzory, utwory podlegają ochronie prawej wynikającej z prawa autorskiego. Kopiowanie lub przetwarzanie wzorów zamieszczonych na stronach Galerii w jakikolwiek sposób jest zabronione.

8. Poprzez akceptację Regulaminu, każdy jego Użytkownik , wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Karolinę Czerwińską i podmioty realizujące przedmiot umowy danych osobowych Użytkownika podanych na formularzu zamówienia czy odpowiednich umowach w stopniu niezbędnym dla celów realizacji przedmiotu umowy, oraz w celach podatkowych jak i archiwalnych przez czas konieczny - wynikający z przepisów prawa - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy Użytkownik ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o usunięcie jego danych osobowych.


ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1.Uzyskując dostęp lub korzystając programu Galerii zw. dalej Usługą , Klient albo Autor, zw. dalej Użytkownikiem akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków korzystania z Usług Galerii .

2.Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich.

3. Oferowanie przez Galerię Usługi w sposób szczegółowy opisane zostały w ramach poszczególnych umów czy postanowień, które dla ich skutecznego zawarcia wymagają akceptu Użytkownika w sposób.


III. REJESTRACJA I KONTO

Aby uzyskać dostęp Usług z poziomu aplikacji mobilnych lub serwisów internetowych, użytkownik może być zobowiązywany do utworzenia konta serwisie. Założenie konta i przekazanie Galerii wymaganych danych , w tym osobowych jest dobrowolne.

2. Przy tworzeniu konta Użytkownik musi przejść przez odpowiedni proces rejestracji, obejmujący: -  Otwórz stronę Evenflow Gallery (link poniżej) - Przycisk LOGIN - Wybierz opcję UTWÓRZ KONTO

 -UTWÓRZ KONTO przez GOOGLE lub FB - nadawane jest przez………. hasło - Uzupełnij dane; Imię i nazwisko/ nazwa firmy pseudonim artystyczny (jeśli dotyczy) Adres zam. adres dostawy/korespondencyjny Mail Nr tel Nr konta bankowego/ dane do przelewu NIP - opcja wystawienia faktury,

5. Wybierz rodzaj umowy - rodzaje umów : - agencyjna - licencja wykonany - licencja niewykonany - wraz z pakietami odpowiednimi - sprzedaż - zamówienie dzieła - płatność za pakiet Autor, - płatność Klienta? .- aktywacja konta Autora po prawidłowym zalogowaniu i uiszczeniu opłaty wraz z e-mailem o aktywności konta - możliwość skorzystania zakupu dodatkowych mocupow (wnętrz do prezentacji obrazów), wersja podstawowa 10 . - Zakup: 10 mocupów -20 PLN 50- 60 PLN 100- 80 PLN I tu pytanie: czy trzeba będzie odnawiać umowę po wykorzystaniu tych 10u, czy wystarczy dodać przycisk KUP MOCUPY na przykład na profilu autora?

- sposób publikacji prac na profilu - zaloguj się na swoim profilu. - wybierz pasek narzędzi ("nakazać", ) - produkty - nowy produkt -uzupełnij informacje i dodaj zdjęcie.

6. W momencie sprzedaży utworu przekazywana jest informacja o sprzedaży Autorowi na jego e-mail i sms na wskazany nr telefonu .

7. Autor odpowiedzialny jest za realizację umów z Klientami, w tym terminowe i prawidłowe ich wykonanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem dzieł, właściwe opakowanie ich w transporcie i terminową oraz prawidłową wysyłkę do Klienta, cena przesyłki wliczana jest do ceny sprzedaży utworu i obciąża Autora.

8. Zapytania Klientów przyjmowane są na stronie, a następnie są przesyłane Autorom na e-mail maila jako Es Gallery - bez kontaktu z kupującym.

9. W każdym przypadku Użytkownik zobowiązuje się do przekazania prawidłowych i kompletnych informacji, a także do zaktualizowania takich informacji w razie potrzeby na swoim koncie.

10. Nadany Użytkownikowi login i hasło, podlega ochronie, a Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania danych do logowania osobom trzecim i ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych- w tym zakresie ponosi on pełną odpowiedzialność za działania osób trzecich wynikające z jego działań lub zaniechań.

11. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Galerii o każdym nieuprawnionym korzystaniu z jego konta w celu uzyskania dostępu do Usług.

12. W odniesieniu do Klienta- składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza odpowiedniej umowy: sprzedaży, zmówienia utworu ze wskazaniem danych w umowie ……………………możliwe są również opcje : telefonicznie na………………… : na e-mail………………………………, z tym że te podlegają/nie podlegają niniejszym regulacjom.

13. Umowa Klienta jest ważna tylko jeśli formularz umowy został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Galerii przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Galerii.

14. Proces zawierania umowy: – Klient składa zamówienie przy pomocy formularza umowy znajdującego się na stronie Galerii. – Wykonywanie zakupów wymaga rejestracji, wymagane są jedynie podstawowe dane umożliwiające wysyłkę i kontakt. – Galeria weryfikuje poprawność umowy i wysyła Klientowi na podany adres e-mail podczas rejestracji potwierdzenie przyjęcia umowy do realizacji . – W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji umowy, umowa zostaje odrzucona. - Klient korektę do swojej umowy może wprowadzać do momentu wysłania przez Galerię potwierdzenia przyjęcia umowy do realizacji lub zapłaty. Klient może również wycofać swoje zamówienie do czasu……………………….. W wypadku opłaconego zamówienia Galeria zwraca wpłacone pieniądze. -Umowa zostaje anulowana w przypadku braku wpływu środków na konto w ciągu ……………) dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

15. Galeria zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji umowy z Klientem, która zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Galerią stanowią inaczej.

16. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta odbywa się przelewem na konto……………………….. Po dokonaniu weryfikacji i potwierdzeniu, Galeria przystępuje do przekazania Autorowi umowy celem jej realizacji .

17. W przypadku zamówień indywidualnych cena ustalana jest indywidualnie Realizacja następuje dopiero po pisemnym oświadczeniu Klienta o odpowiedniej umowy .

18. W przypadku reklamacji należy zgłosić ją do Galerii w sposób………... Rękojmia nie obejmuje wad powstałych z przyczyn niewłaściwego użytkowania   lub spowodowanych przez osoby trzecie .

19. Przed odebraniem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi jakiekolwiek ślady uszkodzenia lub otwierania -nie należy jej przyjmować. W obecności kuriera należy sporządzić odpowiedni protokół . O fakcie uszkodzonej przesyłki należy powiadomić Galerię w sposób …………………………………

20. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki.

21. Klient będący osobą fizyczną ma prawo w terminie 14 dni od dnia dostarczenia dzieła do odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyn. Odstąpienie należy przesłać na adres…………. oraz zwrócić zakupiony towar na koszt własny– na adres zwrotny . Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po zwrocie dzieła w sposób wskazany w oświadczeniu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualna nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych postanowień spowoduje wyłączenie tych postanowień z niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność oraz wykonalność pozostałych.

Niniejsze postanowienia mogą podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszych postanowień będą obowiązywać w terminie 14 dni po ich opublikowaniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany?. W przypadku wprowadzenia zmian, które wymagają zgody Użytkownika albo przyznają mu prawo do wypowiedzenia umów na mocy obowiązującego prawa, Użytkownik o tym fakcie zostanie poinformowany i uprawniony będzie do podjęcia odpowiednich kroków.

Wszelkie usługi podlegają przepisom prawa polskiego , oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

>>Rodo