Rodo


Karoliny Czerwińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Evenflow studio Karolina Czerwińska, ul. Sucharskiego 41, 61-419 Poznań, NIP 7831448936 Informacje o przetwarzaniu danych

Powołując się na art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO, informuję, iż: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Karolina Czerwińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Evenflow studio Karolina Czerwińska, ul. Sucharskiego 41, 61-419 Poznań, NIP 7831448936, e-mail evenflowstudio@gmail.com, tel 666206775.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu :
- w razie zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych toart. 6 ust.1 lit.b RODO (tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), - dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, lub odpowiednio art. 6 ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ), - przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu - z art. 6ust.1 lit. a RODO- tj. udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.

1. Dane mogą być przekazanepodmiotom współpracującym z Administratorem,w szczególności w zakresie: wykonania umowy, jak i obsługujących Administratora, np. kontrahenci uczestniczący w wykonaniu łączącej strony umowy, dostawcy usług informatycznych, podwykonawcy.

2. Pani/a dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu wskazanego powyżej, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa: - w zakresie realizacji postanowień umownych - przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa, -w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych - przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, -dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą - do momentu wycofania takiej zgody .

3. Ma Pan/i prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, wycofania, przenoszenia danych.

4. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wyrażona zgoda na przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania takiej zgody.

5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

>>Informacje dla kontrahenta